top of page

Tietoa HIOPista ja HIOP ry:n säännöt

Mikä Insinööriopiskelijaliitto?

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvoja. 

Mikä HIOP ry?

IOL:n alla toimii 24 paikallisyhdistystä, joista HIOP on yksi. HIOP ry on perustettu vuonna 1992 ja pyrkimyksenämme on toimia yhteyshenkilöinä opiskelijoiden, insinööriopiskelijaliiton sekä Hämeenlinnan insinöörien välillä.

Samalla vaalimme arvokasta insinöörikulttuuria ja pyrimme siirtämään sitä uusille tekniikan alan opiskelijoille. HIOP ry:n jäsenistö koostuu Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan ja Forssan kampusten tekniikan alan opiskelijoista.

Miksi liittyisin jäseneksi?

Vastaus on yksinkertainen: rahanarvoisten etujen takia. Kun liityt IOL:n jäseneksi saat käyttöösi esimerkiksi insinööriliiton lakimiespalvelut ja vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen. Näiden lisäksi HIOP tarjoaa jäsenilleen paljon tapahtumia edullisimmilla hinnoilla. 

Miksi tulisin mukaan toimintaan?

Tapaat paljon kiinnostavia ihmisiä ympäri Suomea. Saat kokemusta yhdistystoiminnasta sekä kokouskäytännöistä sekä -tekniikasta. Ennenkaikkea toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Siksi toivomme saavamme uusia kasvoja toimintaamme mukaan, jotta saamme pidettyä insinööriopiskelijatoiminnan Hämeenlinnassa vähintään yhtä vireänä kuin nykyään.

HIOP ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan insinööriopiskelijat HIOP ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. 
 

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

 • Henkisten

 • Ammatillisten

 • Yhteiskunnallisten

 • Muiden vastaavien etujen ajaminen
   

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, alueorganisaationa.

Tarkoituksen edistämiseksi yhdistys

 • Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa

 • Järjestää kursseja ja neuvottelutilaisuuksia

 • Järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia

 • Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi
   

4 § Toiminnan tukeminen

Toiminnan tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • Perustamaan rahastoja

 • Ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • Asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

 • Harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa

 • Omistamaan toimintaansa varten kiinteistöjä ja arvopapereita
   

5 § Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua insinööriopiskelija-, tekniikan alan opiskelija-, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen korkeakoulukeskuksen ja Forssan kampuksen insinööriopiskelijat sekä tekniikan alan opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet voivat liittyä Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry:n jäseniksi. Jäsenien hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. 

Kannattajajäsenet pääsevät ilmaiseksi yhdistyksen järjestämiin bileisiin ja tapahtumiin ellei toisin mainita. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden loppuun.
 

6 § Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet

Jäsenen tulee

 • Noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.

 • Suorittaa kunniajäsentä lukuun ottamatta Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n hallituksen määräämä jäsenmaksu.

 • Insinööriopiskelijajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

 • Kunnia ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
   

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.
 

8 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.
 

9 § Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus.

 • Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

 • Valitaan hallituksen muut jäsenet

 • Valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja hänelle varamies

 • Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • Vahvistetaan kannattajajäsenmaksu
   

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1–7 jäsentä. Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen jäsenen estyessä, voi hän osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai varapuheenjohtaja, joku heistä, yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.
 

11 § Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton oikeudet

Liitolle annetaan toiminnantarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.
 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava liiton hallituksen vahvistettavaksi. 
 

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen on viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla. 

bottom of page